MENIU închide

Montenegro S.r.l., cu sediul în Via Enrico Fermi 4, Zola Predosa („Montenegro”) administrează site-ul www.montenegro.it („Site-ul”) în calitate de operator de prelucrare și dorește să informeze utilizatorii Site-ului („Utilizatorii”) cu privire la modalitățile de prelucrare a datelor personale care îi sunt furnizate, în conformitate cu D.Leg. nr. 196/2003 („Politica de confidențialitate”) și cu Regulamentul European nr. 679/2016 în materie de protecție a datelor personale („Regulamentul privind confidențialitatea“).

1. Operatorul și persoanele împuternicite cu prelucrarea datelor

Operatorul de prelucrare a datelor este Montenegro S.r.l., societate ce aparține de Grupul Montenegro, cu sediul în Via Enrico Fermi 4, Zola Predosa, și poate fi contactat la următoarea adresă de email privacy.montenegrocorporate@montenegro.it. Montenegro a numit printre alții, ca responsabilă cu prelucrarea datelor personale, societatea Armando Testa S.p.A.. Lista completă a persoanelor împuternicite cu prelucrarea datelor este disponibilă în baza unei solicitări scrise transmise la adresa de email indicată mai sus.

2. Date personale colectate

Montenegro prelucrează datele furnizate de Utilizatori, inclusiv:
faptul că Utilizatorul este major; datele de identificare și datele de contact pentru primirea de informații, pentru transmiterea unei semnalări sau pentru obținerea unui cupon de reducere prin intermediul secțiunii „Contact” din cadrul site-ului; datele de identificare și de contact, precum și cele cuprinse în CV pentru transmiterea candidaturii prin intermediul secțiunii „Colaborează cu noi”; datele furnizate și colectate în scopul și în cadrul eventualelor participări la concursuri și/sau la operațiuni cu premii efectuate online de Montenegro, rămânând valabil faptul că în acest caz această informare se va considera completată cu informarea care reglementează prelucrarea datelor personale aferentă respectivelor concursuri și/sau operațiuni cu premiu; datele de navigare pentru beneficierea de serviciile oferite prin intermediul Site-ului, colectate prin cookie-uri în conformitate cu informarea privind cookie-urile disponibilă accesând următorul link http://www.montenegro.it/ (secțiunea politica în materie de cookie-uri).

Nu sunt prelucrate datele în materie de sănătate și în general anumite categorii de date în conformitate cu articolul 9 din Regulamentul privind confidențialitatea. Vă recomandăm prin urmare să nu comunicați acest tip de date personale. Datele indicate mai sus sunt prelucrate numai în măsura în care sunt necesare atingerii obiectivelor descrise la paragraful 4 din prezenta informare.

3. Modalitatea de prelucrare a datelor

Datele personale ale Utilizatorului sunt prelucrate cu ajutorul mijloacelor informatice și/sau pe suport de hârtie și sunt protejate prin adoptarea unor măsuri de siguranță adecvate, menite să garanteze confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal. În special, Montenegro adoptă măsuri de tip organizatoric și tehnic adecvate în vederea protejării datelor cu caracter personal pe care le deține împotriva pierderii, furtului și împotriva utilizării, divulgării sau modificării neautorizate a datelor cu caracter personal.

4. Scopul prelucrării

Montenegro solicită Utilizatorului furnizarea propriilor date cu caracter personal în următoarele scopuri:

de a permite Utilizatorului accesul și înregistrarea pe Site și beneficierea de serviciile puse la dispoziție prin intermediul Site-ului, inclusiv de serviciile de asistență și/sau semnalări clienți puse la dispoziție prin intermediul Site-ului, de posibilitatea de a participa la manifestări cu premii și de a solicita cupoane de reducere, de a transmite candidaturi prin intermediul acestuia și de a-și exercita și de a-și afirma propriile drepturi în raportul cu Utilizatorul și cu terții (definite în cele ce urmează „Scopurile Contractuale”); de a respecta eventualele obligațiile prevăzute de legi și de regulamente (definite în cele ce urmează „Scopurile legale”); în urma consimțământului Utilizatorului, de a transmite buletine informative și comunicări comerciale, prin mijloace de comunicare tradiționale și la distanță, pentru promovarea și/sau vânzarea de produse și/sau servicii comercializate de Montenegro („Scopurile de Marketing ale Montenegro”); în urma consimțământului Utilizatorului, de a transmite comunicări de marketing din partea altor societăți ale Grupului Montenegro cu privire la produsele și serviciile lor, prin modalitățile prevăzute la punctul c) de mai sus („Scopurile de Marketing ale Terților”); de a desfășura activități care vizează cesionări ale companiei și ale ramurilor de companie, achiziții, fuziuni, scindări sau alte transformări și pentru efectuarea acestor operațiuni („Scopurile de Interes de Afaceri Legitim”).

5. Temeiul juridic al prelucrării

Prelucrarea datelor cu caracter personal în Scopurile Contractuale este obligatoriu, întrucât este necesar pentru a accesa Site-ului și pentru a beneficia de servicii specifice oferite prin intermediul Site-ului. Furnizarea datelor cu caracter personal în Scopurile prevăzute de Lege este obligatorie, fiind cerută de legile aplicabile. În cazul în care Utilizatorul nu dorește ca datele sale cu caracter personal să fie prelucrate în aceste scopuri, nu va putea beneficia de Site și de serviciile puse la dispoziție prin intermediul acestuia. Prelucrarea datelor cu caracter personal în Scopuri de Marketing ale Montenegro și de Marketing ale Terților este opțională și este condiționată de aprobarea prealabilă din partea Utilizatorului. Eventuala neacordare a consimțământului face ca Montenegro și societățile din grupul Montenegro să nu îl poată menține pe Utilizator informat la zi cu privire la noile produse sau servicii, promoții, oferte, și să nu îi poată transmite comunicări sau alte materiale informative. Prelucrarea în Scopurile de Interes de Afaceri Legitim se efectuează în conformitate cu articolul 24, aliniatul 1, litera d) din Politica de Confidențialitate și pentru urmărirea interesului legitim al Montenegro și al partenerilor săi în ceea ce privește desfășurarea operațiunilor economice indicate, în conformitate cu articolul 6, litera f), din Regulamentul privind Confidențialitatea, echilibrat în mod adecvat cu interesele Utilizatorilor, întrucât prelucrarea se efectuează în limitele strict necesare executării acestor operațiuni.

6. Cadrul de comunicare și de diseminare a datelor

Montenegro, în scopurile prevăzute în paragraful 4, va putea comunica datele Utilizatorilor, strict necesare fiecărui tip de prelucrare, următoarelor categorii de subiecți:

colaboratorilor, angajaților și furnizorilor companiei Montenegro, în cadrul sarcinilor și/sau al eventualelor obligații contractuale cu aceștia, cu referire la raporturile comerciale existente cu Utilizatorii; subfurnizorilor și/sau subantreprenorilor angajați în activități legate de realizarea serviciilor și produselor oferite de Montenegro; celorlalte societăți din cadrul grupului Montenegro din Italia și din străinătate, naționale și internaționale, situate în țările specificate detaliat în paragraful 7 de mai jos.

Datele personale ale Utilizatorului nu vor fi divulgate.

7. Datele cu caracter personal sunt transferate în străinătate

Datele cu caracter personal vor putea fi transferate în mod liber în afara teritoriului național, în Țări situate în Uniunea Europeană, dar pot fi transferate inclusiv în afara Uniunii Europene și în special în Statele Unite. Eventualul transfer al datelor personale ale Utilizatorului în Țări situate în afara Uniunii Europene se va efectua, în orice caz, cu respectarea garanțiilor corespunzătoare și necesare în vederea transferului în cauză, în conformitate cu legislația aplicabilă și în special cu articolul 44 din Politica de Confidențialitate și cu articolele 45 și 46 din Regulamentul privind Confidențialitatea. Utilizatorul poate obține o copie a garanțiilor implementate de Montenegro, prin transmiterea unei cereri adresate către privacy.montenegrocorporate@montenegro.it.

8. Persoane cu vârsta sub 18 ani

Site-ul nu se adresează persoanelor cu vârsta mai mică de 18 ani. Montenegro le solicită Utilizatorilor să își declare vârsta înainte de a accesa Site-ul și nu colectează și nu prelucrează în mod voluntar date personale ale persoanelor cu vârsta sub 18 ani care ar putea eventual utiliza Site-ul.

9. Drepturile Utilizatorilor

Utilizatorul va putea, în orice moment și în mod gratuit (a) să obțină confirmarea exipestenței sau nu a datelor care îl privesc și să primească o comunicare scrisă în acest sens; (b) să cunoască originea datelor, scopurile și modalitățile de prelucrare, precum și logica aplicată prelucrării efectuate prin instrumente electronice; (c) să solicite actualizarea, rectificarea sau –în cazul în care este interesat – completarea datelor; (d) să obțină ștergerea, transformarea în formă anonimă sau blocarea datelor care au fost eventual prelucrate cu încălcarea legii, precum și să se opună, din motive legitime, prelucrării; (e) să se opună, integral sau parțial, prelucrării datelor care îl privesc, în scopuri de marketing direct efectuat prin modalități automatizate și/sau prin modalități tradiționale; (f) să revoce, în orice moment, consimțământul privind prelucrarea datelor, fără ca acest lucru să prejudicieze în niciun fel caracterul legal al prelucrării bazate pe consimțământul exprimat înainte de revocare. În plus față de drepturile enumerate mai sus, în conformitate cu Regulamentul privind Confidențialitatea, Utilizatorul poate, în orice moment, prin modalitățile indicate mai jos (a) să solicite limitarea tratării datelor cu caracter personal în cazul în care (i) contestă exactitatea datelor cu caracter personal, pe perioada de timp necesară verificării exactității acestor date personale; (ii) prelucrarea este ilegală și Utilizatorul se opune ștergerii datelor personale, solicitând în schimb limitarea utilizării acestora; (iii) chiar dacă Montenegro nu mai are nevoie de date în scopul prelucrării, datele personale sunt necesare Utilizatorului pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; (iv) Utilizatorul s-a opus prelucrării în conformitate cu art. 21, paragraful 1, din Regulamentul European privind Confidențialitatea în așteptarea verificării privind eventuala prevalență a motivelor legitime ale operatorului de prelucrare față de cele ale părții interesate; (b) să se opună în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal; (c) să solicite ștergerea datelor cu caracter personal care îl privesc, fără nicio întârziere nejustificată; (d) să obțină portabilitatea datelor cu caracter personal care îl privesc; (e) să înainteze reclamație la Autoritatea pentru Protecția Datelor în cazul în care sunt îndeplinite condițiile. Utilizatorul își poate exercita drepturile menționate mai sus în orice moment, poate modifica modalitățile de contact, poate comunica societății Montenegro eventualele actualizări ale propriilor date, poate solicita eliminarea propriilor date cu caracter personal comunicate de terți, sau obține mai multe informații cu privire la utilizarea de către Montenegro a propriilor date cu caracter personal, contactând societatea Montenegro la următoarea adresă de email privacy.montenegrocorporate@montenegro.it.

10. Termenele de păstrare a datelor cu caracter personal

Montenegro va prelucra datele personale pe perioada de timp necesară îndeplinirii scopurilor pentru care acestea au fost colectate, conform paragrafului 2 de mai sus. În orice caz, următoarele perioade de păstrare se aplică prelucrării datelor cu caracter personal în scopurile indicate în continuare:➢ datele pentru Scopurile Contractuale prevăzute la paragraful 4, lit. a) sunt păstrate pe întreaga durată a contractului și pe o perioadă de 10 ani ulterior expirării acestuia, în scopuri de apărare și/sau pentru afirmarea unui drept al Montenegro în cadrul procedurilor judiciare și /sau extrajudiciare în caz de litigii privind executarea contractului; ➢ datele colectate în Scopurile prevăzute de Lege indicate la paragraful 4, lit. b) sunt păstrate pe o perioadă egală cu durata prevăzută prin lege pentru fiecare tip de date;<br>➢ datele colectate în Scopuri de Marketing ale Montenegro și ale Terților prevăzute la paragraful 4, lit. c) și d) sunt păstrate pe o perioadă de 24 de luni de la colectare; ➢ datele colectate în Scopuri de Interes de Afaceri Legitim prevăzute la paragraful 4, lit. e) sunt păstrate pe o perioadă de 10 ani de la momentul colectării. După scurgerea termenelor indicate mai sus, datele Utilizatorului vor putea fi șterse, anonimizate și/sau agregate.

11. Modificări și actualizări

Prezenta informare este valabilă începând cu data indicată în antet. De asemenea, Montenegro poate aduce modificări și/sau completări la această informare, chiar și ca și consecință a eventualelor modificări ulterioare și/sau completări normative ale Regulamentului privind Confidențialitatea. Modificările vor fi notificate în prealabil și veți putea vizualiza textul informării actualizate permanent accesând link-ul www.montenegro.it. În cazul în care Utilizatorul are neclarități, observații sau reclamații cu privire la modalitățile de colectare sau de utilizare a datelor sale personale, este rugat să contacteze societatea Montenegro accesând secțiunea „Contact” de pe Site.